ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد    نام استاندارد
1557   سلولز نیترات صنعتی(تجدید نظر)
2782   ویژگیها و روشهای آزمون پلی وینیل استات
2783   ویژگیها و روشهای آزمون رزین آلکید
2918   ویژگیهای رزینهای پلیوینیل کلرید (پی.وی.سی)
3236   خشک کن ها
5804   رزین امولسیونی هموپلیمر وینیل استات
6237   رزین های اپوکسی ـ ویژگیها
6238   رزین های اوره فرمالدئید ـ ویژگیها
6675   رزین های آلکیدیروش های آزمون عمومی
6676   رزین های آلکیدی اندازه گیری انیدرید فتالیک
6677   رزین های آلکیدیاندازه گیری مقدار اسید چرب
8655   روغن چوب چینی خام
8656   رزین های آمینو- روشهای عمومی آزمون
8657   رزین های پلی ایزوسیانات -روش های عمومی آزمون
16872   رزین های اپوکسی -روش های عمومی آزمون
7478   لاستیک ها ( رزین های پلی استر ) ـ رنگها و جلاها (پیونده) اندازه گیری ارزش اسیدی جزئی و کلی
1592   روغن بزرگ خام،تصفیه شده و چوشیده برای استفاده در رنگهاوجلالها-ویژگی ها و روشهای آزمون
7142   زغال سنگ- روش نمونه برداری

عضویت در خبرنامه