ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد    نام استاندارد
8960       رنگ ها و جلاها- تعیین مقاومت پوشش ها در برابر جدایش کاتدی-ناشی از مجاورت در برابر آب دریا
4042   ویژگیها و روشهای آزمون رنگهای اپوکسی - قطران
4471   رنگهای کائچوکلره
4818   رنگ‏های بر پایه رزین وینیل کلراید
5357   رنگهای ضد خزه - قسمت اول: روش اندازه گیری میزان آزاد شدن بیوسایدهای پایه مس از انواع پوششهای ضد خزه در آب دریا
5358   رنگهای ضد خزه -قسمت دوم-روش اندازه گیری میزان آزاد شدن بیوسایدهای پایه ترکیبات آلی قلع از انواع پوشش های ضد خزه در آب دریا
8961   رنگها و جلاها -ویژگی های کارآئی برای سامانه پوشش های حفاظتی مناسب برای تاسیسات فراساحلی و سازه های وابسته به آن
14388-1   رنگ ها و جلاها-اندازه گیری مقاومت در برابر مایعات -قسمت 1- غوطه وری در مایعاتی غیر از آب
14388-2   رنگ ها و جلاها-اندازه گیری مقاومت در برابر مایعات -قسمت2 - روش غوطه وری درآب

عضویت در خبرنامه