ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد    نام استاندارد
2919       روشهای آزمون رنگهای اپوکسی پلی آمید
2920   ویژگیهای رنگهای اپوکسی پلی آمید
4041   ویژگیها و روش‌های آزمون واش پرایمر
5954   رنگ پلی اورتان-(دوجزئی)
1334    رنگ قیری آلومینیومی
1493   رنگ آلومینیم نسوز
6458   رنگ آستری بر پایه رزین اتیل سیلیکات 
7168    رنگ آستر اپوکسی سرشار از روی ـ ویژگیها
1176   ویژگیهای رنگ آلومینیومی آماده برای مصرف
4817    ویژگی ها و روش آزمون رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسیدآهن
6208   پوششهای پایه سلولزی نیترات جهت کاربرد روی سطوح فولادی
1333    رنگ سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب در برابر اسید, قلیا, آب و حرارت
18659   اندازه گیری چگالی پوشش های مایع -جوهر ها و محصولات مرتبط
12312-3   تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت سوم-روش نوار خم شده
6594-1    حفاظت سازه های فولادی در برابرخوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظقسمت اول: مقدمه عمومی
6594-2   حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظقسمت دوم: طبقه بندی شرایط محیطی
6594-3   حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظقسمت سوم: ملاحظات طراحی
6594-4    حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ ـ قسمت چهارم: انواع سطوح و آماده سازی آنها
6594-5    حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ ـ قسمت پنجم: سیستم پوششهای محافظ
6594-6   حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ ـ قسمت ششم: روشهای آزمون جهت اجرای آزمایشگاهی
6594-7    حفاظت سازه‌های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ قسمت هفتم: اجرا و نظارت بر اعمال رنگ‌آمیزی
6594-8   حفاظت سازه‌های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگهای محافظ قسمت هشتم: تدوین ویژگیهای کار جدید و تعمیراتی

عضویت در خبرنامه